Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Lan

  • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Thẩm định giá tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF