Chi tiết về Tác giả

Ngân, Nguyễn Thị Kim

  • S. 55 (2010) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
    Kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007 – 2009
    Tóm tắt  PDF