Chi tiết về Tác giả

Liên, Nguyễn Thị Kim

 • S. 18 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm soát dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm soát dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 27 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách tỷ giá và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF