Chi tiết về Tác giả

Mỹ, Nguyễn Thị Hoàng

  • S. 61 (2011) - Công nghệ ngân hàng
    Giải pháp phát triển Internet Banking tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 64 (2011) - Công nghệ ngân hàng
    Phác thảo chiến lược phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF