Chi tiết về Tác giả

Hằng, Nguyễn Thị Hai

  • S. 67 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn Basell III trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF