Chi tiết về Tác giả

Nga, Nguyễn Thị Hằng

 • S. 42 (2009) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
  Trăn trở về nghiên cứu khoa học của sinh viên năm thứ nhất.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 105 (2014) - Chủ đề
  Tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tính kịp thời của báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF