Chi tiết về Tác giả

Hiền, Nguyễn Thị Diễm

  • S. 65 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Nhận định về biện pháp kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chính phủ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF