Chi tiết về Tác giả

Khuyên, Nguyễn Thị Bảo

  • S. 18 (2007) - Công nghệ ngân hàng
    Thị trường chứng khoán Việt Nam kiểm chứng tính hiệu quả về mặt thông tin
    Tóm tắt  PDF
  • S. 19 (2007) - Công nghệ ngân hàng
    Thị trường chứng khoán Việt Nam kiểm chứng tính hiệu quả về mặt thông tin.(tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF