Chi tiết về Tác giả

Loan, Nguyễn Thị Bích

  • S. 45 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Nhận định về xu hướng tập trung kinh tế trong ngành chứng khoán ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF