Chi tiết về Tác giả

Trang, Nguyễn Thị Đoan

  • S. 20 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Hoàn thiên hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tp.Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF