Chi tiết về Tác giả

Bính, Nguyễn Thế

  • S. 122 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Quản trị công ty niêm yết kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF