Chi tiết về Tác giả

Phú, Nguyễn Thành

  • S. 103 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Nợ vay và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ mô hình hồi quy ngưỡng
    Tóm tắt  PDF