Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn Thành

  • S. 84 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Tình hình tài chính và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản Việt Nam
    Tóm tắt  PDF