Chi tiết về Tác giả

Như, Nguyễn Quỳnh

  • S. 60 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF