Chi tiết về Tác giả

Khánh, Nguyễn Quốc

  • S. 21 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Kinh nghiệm quản lý vốn tự có trong hoạt động ngân hàng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 25 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Quản lý vốn tự có tại các ngân hàng thương mại cổ phần TP.HCM
    Tóm tắt  PDF