Chi tiết về Tác giả

Thanh, Nguyễn Phạm Thiên

  • S. 51 (2010) - Công nghệ ngân hàng
    Một số vấn đề về L/C chuyển nhượng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 110 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    So sánh sự khác biệt trong khả năng sinh lời của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần và quốc doanh tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF