Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Phương

  • S. 1 (2004) - Công nghệ ngân hàng
    Một số vấn đề đặt ra cho việc đào tạo công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng
    Tóm tắt  PDF