Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Nguyễn Phúc

 • S. 96 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Nghiên cứu hiệu ứng các ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của chính sách tiền tệ Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam - trước và sau WTO
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Nới lỏng định lượng và lạm phát mục tiêu trên thế giới - Bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến kênh cho vay trong truyền dẫn chính sách tiền tệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách tài khóa và hiệu ứng lấn át: Nghiên cứu tại các quốc gia Châu Á
  Tóm tắt  PDF
 • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  ODA, đầu tư tài sản cố định và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á
  Tóm tắt  PDF