Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Nguyễn Ngọc

  • S. 26 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Dak Nông – Phương thức cho vay và thực tiễn áp dụng
    Tóm tắt  PDF