Chi tiết về Tác giả

Trãi, Nguyễn Ngọc

  • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF