Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Ngọc

  • S. 30 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Mô hình công ty mẹ-công ty con. Giải pháp thay thế mô hình Tổng Công ty nhà nước
    Tóm tắt  PDF