Chi tiết về Tác giả

Sáng, Nguyễn Minh

 • S. 51 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Suy ngẫm về các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 63 (2011) - Công nghệ ngân hàng
  Thực trạng phát triển Mobile Banking ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 79 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 91 (2013) - Chủ đề
  Sở hữu chéo và cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF