Chi tiết về Tác giả

Nhật, Nguyễn Minh

  • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
    Tóm tắt  PDF