Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Minh

 • S. 56 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa đòn cân nợ và tăng trưởng của các doanh nghiệp ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 61 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động chính sách cổ tức đến giá trị của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 62 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động chính sách cổ tức đến giá trị của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam (tiếp theo).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 76 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nông hộ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
  Tóm tắt  PDF
 • S. 80 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tư nhân – Xét khía cạnh nộp thuế đúng hạn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 88 (2013) - Chủ đề
  Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của chính sách tiền tệ đến lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Vai trò cổ đông chiến lược đối với lợi nhuận các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của hạn chế tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích sự khác biệt về đầu tư của doanh nghiệp theo hình thức sở hữu bằng phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder
  Tóm tắt  PDF
 • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Áp dụng RAROC để định lượng rủi ro của giá bán lẻ điện trên địa bàn TP.HCM
  Tóm tắt  PDF