Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn Mạnh

  • S. 9 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Bán trái phiếu chính phủ khác mệnh giá- Một hình thức đấu thầu hiệu quả
    Tóm tắt  PDF
  • S. 25 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Vôn cho phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên. Thành công, hạn chế và giải pháp khắc phục
    Tóm tắt  PDF