Chi tiết về Tác giả

Phú, Nguyễn Lê Hoàng

  • S. 112 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Đánh giá mức độ cạnh tranh của thị trường ngân hàng Việt Nam bằng mô hình Panzar - Rosse
    Tóm tắt  PDF