Chi tiết về Tác giả

Quyến, Nguyễn Kim

  • S. 100 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của nợ công và chi tiêu chính phủ đến tăng trường kinh tế: Phân tích thực nghiệm tại các quốc gia
    Tóm tắt  PDF