Chi tiết về Tác giả

Nam, Nguyễn Kim

  • S. 105 (2014) - Chủ đề
    Tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tính kịp thời của báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF