Chi tiết về Tác giả

Đức, Nguyễn Kim

 • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Thẩm định giá tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát trong quy trình thẩm định giá tài sản bảo đảm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Thẩm định giá trị cộng hưởng trong hoạt động M&A tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF