Chi tiết về Tác giả

Bảo, Nguyễn Khắc Quốc

 • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Khủng hoảng tài chính toàn cấu năm 2008 có thật sự bất ngờ và khác biệt?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 88 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa cải cách thuế và vấn đề chuyển giá tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 94+95 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Đo lường sự dai dẳng trong lạm phát ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 102 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Vai trò của các nhân tố hấp thụ trong mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
  Nghiên cứu mối quan hệ giựa rủi ro và giá trị của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá chứng khoán Trung Quốc đến Việt Nam
  Tóm tắt  PDF