Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Khơ

  • S. 65 (2011) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
    Chi phí sau khai thác tại các doanh nghiệp khai khoáng
    Tóm tắt  PDF