Chi tiết về Tác giả

Quân, Nguyễn Hoàng

  • S. 80 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tư nhân – Xét khía cạnh nộp thuế đúng hạn
    Tóm tắt  PDF