Chi tiết về Tác giả

Nam, Nguyễn Hoàng Phi

  • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động của hạn chế tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF