Chi tiết về Tác giả

Thọ, Nguyễn Hữu

  • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Ảnh hưởng của cạnh tranh đến đầu tư của doanh nghiêp dân doanh ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF