Chi tiết về Tác giả

Huấn, Nguyễn Hữu

  • S. 4 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Xử lý nợ tồn đọng của Ngân hàng Nông nghiêp và phát triển nông thôn Việt Nam
    Tóm tắt  PDF