Chi tiết về Tác giả

Thắng, Nguyễn Hồng

 • S. 11 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Phương pháp tính chỉ số lạm phát cơ bản của một số quốc gia
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Phương pháp tính chỉ số lạm phát cơ bản của một số quốc gia.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 108 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế TNCN - Phân tích trường hợp TP.HCM
  Tóm tắt  PDF