Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Nguyễn Duy

  • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Áp dụng RAROC để định lượng rủi ro của giá bán lẻ điện trên địa bàn TP.HCM
    Tóm tắt  PDF