Chi tiết về Tác giả

Hiếu, Nguyễn Dương

  • S. 26 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Quản lý rủi ro vận hành – Nhiệm vụ mới tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF