Chi tiết về Tác giả

Hải, Nguyễn Chí

 • S. 27 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu quả đầu tư của nền kinh tế - Một cách tiếp cận vấn đề lạm phát ở Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu quả đầu tư của nền kinh tế - Một cách tiếp cận về vấn đề lạm phát ở Việt Nam hiện nay. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Khủng hoảng kinh tế - Những nguyên nhân mang tính qui luật.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 58+59 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Vấn đề nợ nước ngoài trong phát triển kinh tế ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 65 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Vấn đề nợ công đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 75 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhận diện nguyên nhân suy giảm tăng trưởng kinh tế Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 82+83 (2013) - Chủ đề
  Kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 94+95 (2014) - Chủ đề
  Kinh tế VN năm 2013 và triển vọng năm 2014
  Tóm tắt  PDF
 • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
  Kinh tế Việt Nam năm 2014 và triển vọng năm 2015
  Tóm tắt  PDF