Chi tiết về Tác giả

Dương, Nguyễn Công

  • S. 7 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Tăng cường thiết lập và thực hiện mối liên hệ giữa thanh tra ngân hàng và các tổ chức tín dụng
    Tóm tắt  PDF