Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Đoàn Quốc

  • S. 109 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng về cơ cấu vốn thông qua phân tích từ các công ty VN 30
    Tóm tắt  PDF