Chi tiết về Tác giả

Hoàng, Nguyễn Đức

  • S. 14 (2007) - Công nghệ ngân hàng
    Kinh nghiệm phát triển hệ thống ngân hàng của Singapore và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF