Chi tiết về Tác giả

Hưng, Nguyễn Đắc

 • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Tiền tệ - tín dụng Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Hoạt động ngân hàng ở khu vực phía Nam và Tp. Hồ Chí Minh sau 30 năm giải phóng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Bác Hồ với ngành Ngân hàng Việt Nam và một số thành tựu hoạt động ngân hàng trong những năm đổi mới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Dự báo về nhu cầu dịch vụ ngân hàng và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2005 – Một số dự báo năm 2006
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Việc tăng lãi suất huy động vốn có làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34+35 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Kinh nghiệm các nước trong việc giải cứu cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn cầu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 60 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 70+71 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Một số suy nghĩ về cơ cấu lại ngân hàng thương mại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
  Tóm tắt  PDF