Chi tiết về Tác giả

Lai, Nguyễn Đại

 • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Vai trò của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đánh giá khái quát từ lịch sử tiền tệ Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - Chủ đề
  Khái quát về hoạt động của Ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đặc biệt (1975-1985)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Vấn đề mấu chốt của quá trình đổi mới công nghệ điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến 2010 và tầm nhìn 2020
  Tóm tắt  PDF
 • S. 15 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhận dạng về tập đoàn tài chính – khuyến nghị đối với các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Quan hệ giữa giá vàng, tỷ giá VND/USD, giá bất động sản, chứng khoán, lãi suất năm 2006 và những dự báo
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Sửa đổi căn bản Luật NHNN Việt Nam – Vấn đề mấu chốt của quá trình đổi mới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 17 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Tự do hóa tài chính – Xu thế và giải pháp chính sách cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 18 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Lạm phát – những giải pháp cấp bách
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Cơ chế quản lý – cấu trúc hoạt động ngân hàng tại Hoa Kỳ- Khảo sát và bình luận
  Tóm tắt  PDF
 • S. 20 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Cơ chế quản lý – Cấu trúc hoạt động ngân hàng tại Hoa Kỳ. Khảo sát và bình luận (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nguyên tắc về thanh tra – giám sát hoạt động ngân hàng của Ủy ban Basel
  Tóm tắt  PDF
 • S. 27 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Lạm phát hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại – Bản chất và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 29 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 31 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Có nên cho mở thêm ngân hàng thương mại mới vào lúc này ở Việt Nam hay không?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Thành công kiểm soát lạm phát năm 2008 và dự báo
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Đầu tư tài chính
  Thị trường chứng khoán – Kịch bản cho tháng 4/2009
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2009) - Đầu tư tài chính
  Thị trường tài chính Việt Nam sau 6 tháng đầu năm và những vấn đề đặt ra
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Bình luận và dự báo về các động thái của thị trường tài chính
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46+47 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Ngân hàng Việt Nam – Những vấn đề đặt ra cho năm 2010
  Tóm tắt  PDF
 • S. 49 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Cơ chế lãi suất thỏa thuận sẽ đi vào thực tiễn thế nào?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 50 (2010) - Chủ đề
  Ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đặc biệt 1975 – 1985: Tiếp quản ngân hàng và thống nhất tiền tệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 50 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích cơ chế tín dụng và quản lý ngoại hối trên thị trường sau các quyết định của Ngân hàng Nhà nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 53 (2010) - Đầu tư tài chính
  Giải pháp vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 57 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Khả năng kìm giữ chỉ số giá tiêu dùng năm 2010
  Tóm tắt  PDF
 • S. 58+59 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường tài chính Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 61 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp để ổn định thị trường ngoại tệ một cách bền vững lâu dài
  Tóm tắt  PDF
 • S. 62 (2011) - Chủ đề
  Chấm phá tiến trình phát triển ngân hàng Việt Nam nhìn qua lịch sử tiền tệ Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 63 (2011) - Đầu tư tài chính
  Lạm phát sau 5 tháng đầu năm 2011: Vần đề nổi cộm, căn nguyên và đối phó
  Tóm tắt  PDF
 • S. 66 (2011) - Đầu tư tài chính
  Bình luận về vai trò của vàng và vấn đề quản lý vàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 68 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Bài toán giảm lãi suất trong bối cảnh chống lạm phát ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 69 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Vấn đề tái cấu trúc các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 72 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Kinh nghiệm về M&A - Một gợi ý cho tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 75 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Giải pháp tìm vốn cho doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ kinh tế suy giảm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 77 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Vấn đề cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng - Nhận dạng và đề xuất
  Tóm tắt  PDF
 • S. 82+83 (2013) - Chủ đề
  Kinh tế Việt Nam năm 2012: Các điểm sáng, ba điểm nghẽn lớn và đề xuất giải pháp khắc phục
  Tóm tắt  PDF
 • S. 90 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn về bộ ba bất khả thi và đề xuất việc vận dụng cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 56 (2010) - Chủ đề
  Đào tạo về ngân hàng – vấn đề chuyên môn và cơ chế tài chính
  Tóm tắt  PDF