Chi tiết về Tác giả

Thiên, Nguyễn Đình

 • S. 90 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Đánh giá hiệu quả và tính ổn định của ngân hàng thương mại qua lăng kính phân tích tài chính
  Tóm tắt  PDF
 • S. 94+95 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân loại ngân hàng thương mại bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua lăng kính của lý thuyết mở
  Tóm tắt  PDF
 • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN
  Tóm tắt  PDF