Chi tiết về Tác giả

Lai, Nguyển Đại

  • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Nhận diện thị trường ngoại hối Việt Nam và đề xuất các giải pháp
    Tóm tắt  PDF