Chi tiết về Tác giả

Xuân Ban, Ngô

  • S. 152 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF