Chi tiết về Tác giả

Hướng, Ngô

 • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách quản lý ngoại hối trong điều kiện hội nhập kinh tế.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 39 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Khủng hoảng kinh tế tài chính – Giải pháp khắc phục
  Tóm tắt  PDF
 • S. 87 (2013) - Chủ đề
  Lãi suất cơ bản tại Anh và bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 88 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Lãi suất cơ bản và thực trạng điều hành lãi suất cơ bản tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 104 (2014) - Chủ đề
  Kiểm soát thuế thu nhập để chống rửa tiền
  Tóm tắt  PDF