Chi tiết về Tác giả

Loan, Ngô Thị Mỹ

  • S. 61 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động chính sách cổ tức đến giá trị của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 62 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác động chính sách cổ tức đến giá trị của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam (tiếp theo).
    Tóm tắt  PDF