Chi tiết về Tác giả

Phượng, Ngô Kim

 • S. 50 (2010) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Khấu hao nguồn trả nợ hay thu hồi vốn đầu tư
  Tóm tắt  PDF
 • S. 61 (2011) - Đầu tư tài chính
  Đo lường suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 76 (2012) - Đầu tư tài chính
  Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF